Program
46. schôdze vlády Slovenskej republiky
15. február 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 46. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 24.02.2017, 10:44:34)1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8365/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 77/2017

5. Návrh na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8551/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 81/2017

6. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9138/2017
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 82/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 96. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 11. januára 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8497/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia z 97. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 25. januára 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8498/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie