Program
41. schôdze vlády Slovenskej republiky
11. január 2017, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 41. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 21.02.2017, 18:57:31)2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42023/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 2/2017

5. Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43182/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 5/2017

6. Správa o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41392/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 6/2017

7. Správa o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41395/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 7/2017

9. Návrh na zrušenie bodu B.2 uznesenia vlády č. 267 z 30. júna 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41671/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 8/2017

10. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43412/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 9/2017

13. Návrh aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41726/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 12/2017

14. Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42366/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 13/2017

15. Návrh Štatútu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40414/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 14/2017

16. Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42069/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

17. Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 - 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43320/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 15/2017

18. Návrh na odvolanie vedúcej služobného úradu Štatistického úradu SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Štatistického úradu SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41761/2016
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 16/2017

19. Návrh na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-403/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 17/2017

20. Návrh na odvolanie a vymenovanie vedúceho delegácie Slovenskej republiky v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-404/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 18/2017

21. Návrh na uzatvorenie Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-513/2017
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 19/2017

26. Návrh postupu naloženia s 0,46%-ným podielom štátu v spoločnosti RVS, a.s. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-396/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 24/2017

27. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-406/2017
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 25/2017

28. Návrh Stratégie zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42027/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 26/2017

29. Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-258/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 27/2017

30. Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-732/2017
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 28/2017

31. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-912/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 29/2017

33. Návrh na vymenovanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-853/2017
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 31/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 95. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. novembra 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41664/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Návrh na zmeny v zložení slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-261/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Komplexná analytická informácia o stave vo vybraných oblastiach ľudských práv Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40128/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o plnení opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42493/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o dopadoch otvorenia trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Chorvátskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40467/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Informácia o plnení hlavných úloh Politiky, zásad a stratégie ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42010/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie