Program
40. schôdze vlády Slovenskej republiky
14. december 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 40. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 03.03.2017, 14:46:28)4. Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38662/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 571/2016

5. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38863/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 572/2016

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38864/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 573/2016

7. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38861/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 574/2016

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39396/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 575/2016

10. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38881/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 577/2016

14. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40144/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 581/2016

15. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40145/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 582/2016

17. Návrh na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40064/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 584/2016

18. Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára 2016 do konca júna 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38955/2016
Predkladá: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie, podpredseda vlády a minister vnútra - podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 585/2016

19. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39611/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 586/2016

20. Návrh Správy o plnení opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28057/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 587/2016

21. Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Martin, Podháj – modernizácia vykurovania areálu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39649/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 588/2016

23. Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36737/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 590/2016

25. Návrh Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39795/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 592/2016

27. Národný program kvality Slovenskej republiky – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36674/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 594/2016

28. Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2017 - 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38407/2016
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 595/2016

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-392/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 599/2016

II. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-393/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 600/2016

III. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-394/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 601/2016

IV. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-395/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 602/2016

V. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-396/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 603/2016

VI. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-397/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 604/2016

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR R. Fica v Bieloruskej republike dňa 25.11.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38667/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39877/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie