Program
39. schôdze vlády Slovenskej republiky
7. december 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 39. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.01.2017, 15:38:41)1. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36638/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 553/2016

2. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 15.-16. decembra 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37003/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 554/2016

3. Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37017/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 555/2016

4. Vzdanie sa funkcie vedúceho služobného úradu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a návrh na vymenovanie vedúcej služobného úradu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37013/2016
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 556/2016

5. Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35971/2016
Predkladá: predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Materiál: Vzatý na vedomie

8. Vyhodnotenie plnenia opatrení Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37022/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 559/2016

10. Návrh majetkového usporiadania obytného súboru Krasňany a vysporiadania finančných vzťahov s mestom Žilina Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37429/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 561/2016

11. Návrh Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37367/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 562/2016

12. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37793/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 563/2016

14. Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2015 a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38398/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í: JUDr. Dušan Hačko, generálny riaditeľ SPF
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 565/2016

15. Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostov okresných úradov Trnava a Levice Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38420/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 566/2016

Utajovaný materiál:


I. Režim vysporiadania pohľadávky - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-385/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 567/2016

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o splnení úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2014 - 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36177/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Hodnotiaca správa o účasti reprezentantov SR na Hrách XXXI. olympiády a XV. paralympijských hrách v Rio de Janeiro 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37721/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37717/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie