Program
38. schôdze vlády Slovenskej republiky
30. november 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 38. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 20.12.2016, 13:38:39)1. Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35168/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 533/2016

3. Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31128/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 535/2016

4. Hodnotiaca správa o vykonaní a vyhodnotení cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31836/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 536/2016

5. Návrh na zrušenie niektorých úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 uložených podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35981/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 537/2016

6. Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35424/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 538/2016

7. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36000/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 539/2016

8. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35894/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 540/2016

9. Návrh na určenie funkčného platu predsedovi Protimonopolného úradu SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36226/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 541/2016

10. Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35971/2016
Predkladá: predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Materiál: Vypustený

11. Návrh na určenie funkčného platu predsedovi Štatistického úradu SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36620/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 542/2016

14. Návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34320/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 545/2016

15. Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o amnestiách z roku 1998 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37004/2016
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 546/2016

Utajovaný materiál:


I. Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-357/2016
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 547/2016

II. Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovanej v režime utajovanom Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-365/2016
Predkladá: minister financií
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 548/2016

III. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-371/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 549/2016

IV. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-372/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 550/2016

V. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-373/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 551/2016

VI. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-374/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 552/2016

Materiál pre informáciu: