Program
37. schôdze vlády Slovenskej republiky
23. november 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 37. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 05.12.2016, 14:58:58)4. Odpoveď vlády Slovenskej republiky na stanovisko Výboru OSN pre ľudské práva zo dňa 23. marca 2016 vo veci sťažnosti č. 2062/2011 proti Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33069/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 a 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 525/2016

5. Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom v Bieloruskej republike dňa 25. novembra 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34433/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 526/2016

6. Príprava predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34905/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

7. Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34435/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 527/2016

8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34488/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 528/2016

9. Návrh na voľbu podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34493/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 529/2016

10. Návrh na uzavretie memoránd o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34904/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 530/2016

11. Návrh na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34255/2016
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 531/2016

12. Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35253/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 532/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád predsedníckeho tria (NL-SK-MT) na Malte dňa 4. 11. 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34291/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie