Program
34. schôdze vlády Slovenskej republiky
2. november 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 34. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 15.11.2016, 11:17:05)1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30172/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 495/2016

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30192/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 496/2016

5. Návrh Zamerania ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31704/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 499/2016

6. Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31711/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 500/2016

7. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31705/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 501/2016

8. Návrh na vymenovanie generálneho komisára expozície Slovenskej republiky na Medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31883/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 502/2016

9. Aktualizácia informácie o zámere realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31943/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 503/2016

10. Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2016-2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31945/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Rokovanie prerušenéMateriál pre informáciu:


b. Správa o plnení jednotlivých opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31026/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie