Program
33. schôdze vlády Slovenskej republiky
26. október 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 33. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.01.2017, 15:38:42)1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30171/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 488/2016

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30172/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Stiahnutý

4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29830/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 489/2016

5. Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30478/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 490/2016

6. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30398/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 491/2016

7. Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30734/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 492/2016

8. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky a návrh štatútu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30892/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 493/2016

Utajovaný materiál:


Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Bratislave, 26. septembra 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30168/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o priebehu a výsledkoch 60. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29746/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie