Program
28. schôdze vlády Slovenskej republiky
28. september 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 28. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 18.11.2016, 14:53:49)2. Návrh kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27172/2016
Predkladá: predsedníčka Súdnej rady SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 429/2016

3. Návrh kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27174/2016
Predkladá: predsedníčka Súdnej rady SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 430/2016

4. Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27422/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 431/2016

5. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27396/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 432/2016

6. Biela kniha o obrane Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23658/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 433/2016

8. Návrh stanovenia výšky zásob materiálu používaného v ozbrojených silách Slovenskej republiky na zabezpečenie bojovej činnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26688/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 435/2016

9. Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25638/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 436/2016

10. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27525/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 437/2016

11. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a návrh na určenie jeho platových náležitostí Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27740/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 438/2016

12. Návrh na vymenovanie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27742/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 439/2016

13. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27743/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 440/2016

Utajovaný materiál:


I. Návrh plnenia opatrení Slovenskej republiky na prípravu plánu postupnej reakcie NATO Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-250/2016
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 442/2016

II. Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-257/2016
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 443/2016

IV. Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovanej v režime utajovanom Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-292/2016
Predkladá: minister financií
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 445/2016

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o vykonaní cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22946/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27265/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o výsledku rokovaní so Svetovou bankou k podmienkam spolupráce v oblasti nízko-uhlíkového rozvoja SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27425/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie