Program
27. schôdze vlády Slovenskej republiky
21. september 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 27. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.01.2017, 15:50:28)1. Návrh Ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24677/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 388/2016

2. Návrh na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26561/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 389/2016

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov- nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27117/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 390/2016

7. Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26803/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 394/2016

10. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23938/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 397/2016

14. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26789/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 401/2016

15. Návrh na zrušenie niektorých úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 uložených podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24971/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 402/2016

16. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26921/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 403/2016

17. Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky a štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26722/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 404/2016

18. Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26807/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 405/2016

19. Návrh na zrušenie úlohy D.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 429 z 31. mája 2005 k rozhodnutiu vlády Slovenskej republiky o zmene územia obcí Kežmarok a Ľubica Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25738/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 406/2016

27. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov- nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27119/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 413/2016

28. Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26682/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Rokovanie prerušené

31. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26668/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 416/2016

32. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25464/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 417/2016

33. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25465/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 418/2016

34. Návrh na ďalší postup v súdnom konaní Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26920/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 419/2016

36. Informácia o predbežných finančných nákladoch k účasti Slovenskej republiky na medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25025/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 421/2016

38. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27120/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 423/2016

42. Návrh na zmenu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27163/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 427/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedníčky vlády Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike dňa 23.08.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26721/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26159/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie