Program
23. a 24. schôdze vlády Slovenskej republiky
7. september 2016, 10:00 h
v budove Mestského úradu, Železničná 489/1, Poltár o 10:00 h, v budove Mestského kultúrneho strediska, Nám. A. H. Škultétyho č. 4, Veľký Krtíš o 14:00 h

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 23. a 24. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 22.03.2018, 11:04:03)1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Poltár Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25834/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Jana Laššáková, poslankyňa Národnej rady SR
Michal Bagačka, poslanec Národnej rady SR a primátor mesta Hnúšťa
Ján Chromek, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a starosta obce Kokava nad Rimavicou
Andrea Baníková, poslankyňa Banskobystrického samosprávneho kraja
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Pavel Gavalec, primátor mesta Poltár
Július Balog, viceprimátor mesta Poltár
Štefan Chudoba, expertný tím splnomocnenca vlády SR na podporu najmenej rozvinutých okresov
Miroslav Barutiak, starosta obce Utekáč
Jozef Melicher, starosta obce Cinobaňa
Igor Čepko, starosta obce Málinec
Branislav Nociar, starosta obce Hrnčiarske Zalužany
Zuzana Šmatlíková, riaditeľka Centra prvého kontaktu
Dušan Zdechovan, riaditeľ Strednej odbornej školy Poltár
Pavel Gavalec ml., prednosta Okresného úradu Poltár
Jela Kyzeková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poltár
Ľubomír Kupec, generálny riaditeľ Žiaromat Kalinovo
Ondrej Kožiak, R-Glass TRADE, s. r. o., Cinobaňa
Peter Katona, Občianske združenie PreHradište
Pavel Faťara, Mlat, s. r. o.
Pavel Jucha, Zeleninársko potravinárske družstvo Poltár
Ľubomír Zán, konateľ IOP-plus, s. r. o., Poltár
Andrej Trčan, konateľ SONNE CRYSTAL, s. r. o., Poltár
Peter Bajan, Občianske združenie Priaznivcov športu a kultúry, Kokava nad Rimavicou
Ján Jucha, PJ Claystone, s. r. o., Kalinovo
Július Slavkovský, riaditeľ Základnej školy Slobody, Poltár
Eva Dirbáková, riaditeľka Základnej školy Školská, Poltár
Jana Abelovská, riaditeľka Materskej školy Sklárska, Poltár
Katarína Kačániová, riaditeľka Materskej školy Kanadská, Poltár
Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka Základnej umeleckej školy Železničná, Poltár
Ľubomír Kačáni, vedúci odboru životného prostredia Okresného úradu Poltár
Karel Ticháček, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Poltár
Jozef Žilík, riaditeľ povodia horného Ipľa
Jaroslav Juhaniak, konateľ Veolia Energia, a. s.
Štefan Turek, EUROSTAVING, s. r. o., Veľká Lúka
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 369/2016

2. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25948/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 370/2016

3. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. svetovom poštovom kongrese (Turecko, Istanbul, 19. 9. – 7. 10. 2016) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26045/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 371/2016

5. Návrh na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Okresného úradu Galanta Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26316/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 373/2016

6. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15912/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 374/2016

7. Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26134/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 375/2016

8. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26135/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 376/2016

10. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26074/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Štefan Chudoba, expertný tím splnomocnenca vlády SR na podporu najmenej rozvinutých okresov
Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš
Mirko Trojčák, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
Ondrej Kollár, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
Jozef Cuper, prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš
Božena Vanková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Mária Lőrincz, riaditeľka RRA Veľký Krtíš
Štefan Tóth, vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Veľký Krtíš
Jaroslav Filip, vedúci pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Veľký Krtíš
Pavel Šalamún, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Veľký Krtíš
Mária Žišková, riaditeľka Spojenej školy Modrý kameň
Jozef Šaranko, SALEMIX, s. r. o.
Ladislav Kerata, starosta obce Veľká Ves nad Ipľom
Alexander Szecsei, Poľnohospodárske družstvo akcionárov „Ipeľ“ Balog nad Ipľom
Peter Bálint, starosta obce Balog nad Ipľom
Marian Varecha, Skl Mechanic, s. r. o.
Peter Slobodník, Equus, a. s. – podnikateľ, Vinica
Ladislav Zsigmond, Zsigmond – podnikateľ, Vinica
Milan Koči, Movino, spol. s r. o. – podnikateľ, Veľký Krtíš
Michal Kušický, OZ Imperium – živnostník, Vinica
Pavel Bartošík, riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n. o. Veľký Krtíš
Drahomíra Šaranková, zástupkyňa riaditeľa Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n. o. Veľký Krtíš
Denisa Árvayová, starostka obce Slovenské Ďarmoty
Ladislav Nozdrovický, starosta obce Horné Plachtince
Štefan Škraban, starosta obce Dačov Lom
Tibor Čierny, starosta obce Príbelce
Ľubomír Haško, Palivá Haško – podnikateľ, Veľký Krtíš
Viktor Lestyánszky, starosta obce Ipeľské Predmostie
Pavel Bendík, starosta obce Hrušov
Karol Szuma, VK Suma s. r. o. – podnikateľ, Veľký Krtíš
Cyril Bartók, starosta obce Dolné Plachtince
Miroslav Kalmár, starosta obce Závada
Dušan Mališ, starosta obce Dolná Strehová
Ján Mikula, I. Družstevná, a. s., Dačov Lom – podnikateľ
Daniela Lichvárová, starostka obce Bátorová
Ján Petroch, starosta obce Čelovce
Ladislav Majdán, starosta obce Lesenice
Ján Ragač, starosta obce Senné
Jozef Galbavý, podnikateľ
Poznámka: Materiál prerokovaný o 14:00 h
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 378/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch samitu NATO vo Varšave v dňoch 8. – 9. júla 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25852/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister obrany
Materiál: Vzatý na vedomie