Program
17. schôdze vlády Slovenskej republiky
17. august 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 17. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 06.02.2017, 13:28:50)2. Návrh na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24351/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 298/2016

3. Návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24356/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 299/2016

4. Návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24354/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 300/2016

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24353/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 301/2016

6. Návrh zákona o upomínacom konaní Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24352/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 302/2016

19. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24267/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 312/2016

25. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24535/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 315/2016

27. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24652/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 317/2016

34. Návrh na prijatie dodatku k článku 124 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24277/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 324/2016

35. Návrh na uzavretie Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2017 - 2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23380/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 325/2016

36. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o zamestnávaní rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24506/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 326/2016

37. Návrh na prijatie predsedníčky vlády Nórskeho kráľovstva Erny Solbergovej počas oficiálnej návštevy Slovenskej republiky predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom dňa 23. augusta 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23379/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 327/2016

38. Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na samit Stretnutia Ázia-Európa ASEM (Mongolsko, 15.-16.7.2016) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22150/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 328/2016

39. Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na oficiálnu návštevu Vietnamskej socialistickej republiky 16. - 19.7.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22149/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 329/2016

40. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24538/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 330/2016

41. Návrh na zrušenie bodu C.1 uznesenia vlády č. 135 zo dňa 13. apríla 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22913/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 331/2016

42. Návrh na zmenu a doplnenie štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24251/2016
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 332/2016

44. Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22463/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 334/2016

46. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15912/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Rokovanie prerušené

47. Správa o realizácii 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23830/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 336/2016

48. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu, podpredsedov a členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24529/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 337/2016

50. Návrh účasti delegácie SR na 24. zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 15. – 17. november 2016) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24295/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 339/2016

51. Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24657/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 340/2016

54. Návrh na zmenu úloh a gestora úloh z uznesenia vlády SR č. 31 z 27. januára 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22561/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 343/2016

57. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24852/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 346/2016

58. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Rady banky a člena Dozornej rady Exportno importnej banky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24854/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 347/2016

59. Návrh na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24853/2016
Predkladá: minister obrany
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 348/2016

Utajovaný materiál:


I. Návrh na uskutočnenie neformálneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád 27 členských krajín Európskej únie (Bratislava, 16. september 2016) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-254/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 349/2016

Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 92. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. júna 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22532/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia z 93. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 15. júla 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23759/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23306/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy kolégia Európskej komisie v Slovenskej republike v dňoch 30.06.-01.07.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23587/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti 24. júna 2016 v Luxemburgu a Európskej rady 28.-29. júna 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23128/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23933/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Informácia o organizačnom zabezpečení 11. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23345/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23210/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23654/2016
Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

k. Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2015 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21259/2016
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie

l. Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21409/2016
Predkladá: členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

m. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti za rok 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21408/2016
Predkladá: členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

n. Plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21406/2016
Predkladá: členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

o. Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21083/2016
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

p. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21085/2016
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

q. Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21084/2016
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

r. Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21534/2016
Predkladá: členovia predstavenstva (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Materiál: Vzatý na vedomie

s. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21533/2016
Predkladá: členovia predstavenstva (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Materiál: Vzatý na vedomie

t. Plán kontrolnej činnosti na rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21532/2016
Predkladá: členovia predstavenstva (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Materiál: Vzatý na vedomie