Program
16. schôdze vlády Slovenskej republiky
7. júl 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 16. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.02.2017, 15:50:49)2. Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21788/2016
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 274/2016

3. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21673/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 275/2016

4. Návrh na odvolanie predsedu a vymenovanie nového predsedu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21426/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 276/2016

5. Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2015 do 31.05.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21524/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 277/2016

6. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom na samit Organizácie Severoatlantickej zmluvy v dňoch 8.- 9. júla 2016 vo Varšave Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21781/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 278/2016

7. Štatút Slovenskej komisie pre UNESCO Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20380/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 279/2016

8. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21768/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 280/2016

9. Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21436/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 281/2016

10. Správa o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 - 2019 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21439/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 282/2016

11. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20902/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 283/2016

12. Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20995/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 284/2016

13. Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21551/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 285/2016

14. Plán obnovy relevantných budov 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21556/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 286/2016

15. Návrh koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21450/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 287/2016

18. Návrh na zmenu materiálovej skladby pohotovostných zásob Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20206/2016
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 290/2016

19. Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21346/2016
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 291/2016

21. Návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21702/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 293/2016

24. Návrh na vymenovanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21943/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 296/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 90. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam konaného 17. mája až 19. mája 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21676/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia z 91. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. júna 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21675/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o priebehu a výsledkoch samitu predsedov vlád krajín V4 (Praha, 8.6.2016) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21521/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21441/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21438/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2015 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21876/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie