Program
15. schôdze vlády Slovenskej republiky
30. jún 2016, 10:30 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 15. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.02.2017, 15:13:03)1. Návrh na uzavretie Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20665/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 256/2016

3. Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20340/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 257/2016

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostov okresných úradov Trenčín a Bánovce nad Bebravou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21192/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 258/2016

5. Návrh na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20341/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 259/2016

6. Štatút Slovenskej komisie pre UNESCO Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20380/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vypustený

7. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na XIV. konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) v dňoch 17. - 22. júla 2016 v Nairobi, Keňa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21159/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 260/2016

8. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21157/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 261/2016

9. Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20995/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vypustený

10. Návrh na zmenu materiálovej skladby pohotovostných zásob Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20206/2016
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Vypustený

11. Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2014 v kapitole Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20563/2016
Predkladá: vedúca Kancelárie Súdnej rady SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 262/2016

12. Návrh na určenie funkčného platu vedúcemu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21329/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 263/2016

15. Návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21324/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 266/2016

16. Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21538/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 267/2016

17. Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21540/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra, minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 268/2016

18. Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu Rožňava Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21474/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 269/2016

20. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21541/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 270/2016

Utajovaný materiál:


I. Základné pozície delegácie SR na samite NATO vo Varšave (8 a 9. júla 2016) - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-198/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 271/2016

II. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-200/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 272/2016

III. Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2015 - informácia Č. m.: UV-V-186/2016
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Vzatý na vedomie

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch 126. zasadnutia Výboru ministrov Rady Európy Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20409/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch 70. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20408/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o účasti delegácie SR na Svetovom humanitárnom samite v Istanbule a jeho sprievodných podujatiach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20576/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20776/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Informácia o odstraňovaní duplicitného vlastníctva evidovaného v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20839/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Materiál: Vzatý na vedomie

i. Správa o činnosti a Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20976/2016
Predkladá: predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Materiál: Vzatý na vedomie