Program
11. schôdze vlády Slovenskej republiky
8. jún 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 11. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.03.2017, 15:23:09)1. Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Tretiemu protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19219/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 207/2016

5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18755/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 211/2016

6. Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19220/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 212/2016

7. Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19218/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vypustený

8. Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na samit predsedov vlád krajín V4 (Česká republika, 8.6.2016) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18655/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 213/2016

10. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19599/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 215/2016

11. Návrh Štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18736/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 216/2016

13. Správa o návrhu riešenia súčasného stavu stability skalného brala v obci Strečno Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18539/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Rokovanie prerušené

14. Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla 2015 do konca decembra 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18530/2016
Predkladá: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie, podpredseda vlády a minister vnútra - podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 218/2016

15. Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19160/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 219/2016

16. Návrh na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19158/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 220/2016

18. Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18942/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 222/2016

19. Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19315/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 223/2016

20. Návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19084/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 224/2016

21. Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19228/2016
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 225/2016

22. Správa o definitívnom riešení prijatom v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19224/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu , predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 226/2016

24. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19804/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 228/2016

Utajovaný materiál:


I. Návrh Štatútu Národného bezpečnostného analytického centra Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-167/2016
Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 229/2016

II. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky Č. m.: UV-V-170/2016
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Vzatý na vedomie

III. Návrh Štatútu Vojenského spravodajstva Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-174/2016
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 230/2016

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19065/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o plnení úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008-2015 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19080/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19226/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o plnení opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO k 31. 12. 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19105/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18461/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19081/2016
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19540/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie