Program
9. schôdze vlády Slovenskej republiky
25. máj 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 9. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 15.03.2017, 09:52:52)1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18570/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 192/2016

5. Návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18628/2016
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 196/2016

7. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18413/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 197/2016

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18573/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 198/2016

10. Návrh nominácie kandidáta Slovenskej republiky na funkciu generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18663/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 200/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptačných opatrení v SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18212/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14057/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie