Program
5. schôdze vlády Slovenskej republiky
29. apríl 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 5. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.02.2018, 14:45:18)1. Návrh na podpis Parížskej dohody Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14987/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 146/2016

2. Návrh na vyslovenie súhlasu ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí poveriť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a splnomocnenca vlády pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie zastupovaním Slovenskej republiky pri vykonávaní predsedníctva v Rade Európskej únie vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15183/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 147/2016

3. Návrh na uzavretie Programu spolupráce v oblasti školstva, kultúry a športu medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 2016 - 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15483/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 148/2016

4. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15912/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Vypustený

5. Návrh na vymenovanie plk. PhDr. Jozefa Turčáka, generálneho riaditeľa sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky do hodnosti generála Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16067/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 149/2016

6. Návrh na začatie stavby Rekonštrukcia objektu Stáleho zastúpenia pri Európskej únii Brusel – Avenue de Cortenbergh 79-81, Brusel Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15037/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 150/2016

7. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15605/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 151/2016

8. Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12804/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 152/2016

10. Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015) - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14975/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 154/2016

11. Návrh na vymenovanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15728/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 155/2016

12. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 105. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 30. mája do 9. júna 2016 v Ženeve Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15569/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 156/2016

13. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 39. valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ktoré sa uskutoční v Montreale v dňoch 27. septembra – 7. októbra 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15164/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 157/2016

14. Návrh Štatútu Rady Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14765/2016
Predkladá: predsedníčka Rady Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 158/2016

15. Návrh Štatútu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16071/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 159/2016

16. Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16250/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 160/2016

17. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16251/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 161/2016

Utajovaný materiál:


I. Návrh opatrení na zabezpečenie splácania záväzkov Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-134/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 162/2016

Materiál pre informáciu:


a. Návrh záverečného účtu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15194/2016
Predkladá: predsedníčka Najvyššieho súdu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14688/2016
Predkladá: vedúci kancelárie Ústavného súdu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Návrh Záverečného účtu kapitoly 02 – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15350/2016
Predkladá: vedúci Kancelárie prezidenta SR
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15412/2016
Predkladá: vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Návrh Záverečného účtu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15355/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Správa o účasti delegácie SR na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU - WRC´15 (Ženeva, 2. – 27. november 2015) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15347/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15061/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Návrh záverečného účtu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15340/2016
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Vzatý na vedomie

i. Záverečný účet kapitoly 24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15637/2016
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15570/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

k. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15750/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Vzatý na vedomie

l. Návrh záverečného účtu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15595/2016
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

m. Návrh záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15713/2016
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Materiál: Vzatý na vedomie

n. Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15633/2016
Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Materiál: Vzatý na vedomie

o. Návrh záverečného účtu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15634/2016
Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

p. Návrh záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15763/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

q. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15817/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

r. Návrh záverečného účtu kapitoly 18 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15848/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie

s. Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15883/2016
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Vzatý na vedomie

t. Návrh záverečného účtu kapitoly Úrad vlády SR za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15862/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

u. Návrh záverečného účtu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15863/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie

v. Správa o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15867/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie

w. Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16094/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

x. Informácia o Národnej stratégii zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15963/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

z. Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16087/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

aa. Návrh záverečného účtu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15844/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

ab. Návrh záverečného účtu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15968/2016
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ac. Návrh Záverečného účtu kapitoly 33 – Úrad pre verejné obstarávanie za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15972/2016
Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie

ad. Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská akadémia vied za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16112/2016
Predkladá: predseda Slovenskej akadémie vied
Materiál: Vzatý na vedomie

ae. Návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16249/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie