Program
2. schôdze vlády Slovenskej republiky
6. apríl 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 2. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.08.2016, 10:08:11)1. Návrh na odvolanie a vymenovanie hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13505/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 131/2016

2. Návrh na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13847/2016
Predkladá: minister obrany
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 132/2016

3. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13783/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 133/2016

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13977/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Rokovanie prerušené

5. Návrh na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14076/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 134/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch summitu EÚ – Turecko a mimoriadneho zasadnutia Európskej rady dňa 7. marca 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13591/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 17. a 18. marca 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13805/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13698/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13415/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Správa o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31.12.2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13560/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Informácia o plnení koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13471/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Vzatý na vedomie