Program
200. schôdze vlády Slovenskej republiky
2. marec 2016, 14:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 200. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 25.05.2016, 09:47:05)1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10154/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 78/2016

2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10437/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 79/2016

3. Jedenásta a dvanásta periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9487/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 80/2016

4. Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10286/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 81/2016

5. Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10131/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 82/2016

6. Správa o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 18. a 19. februára 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10285/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 83/2016

7. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10287/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 84/2016

8. Návrh na zmenu uznesení vlády SR č. 156 z 9. apríla 2014 a č. 381 z 20. augusta 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9763/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 85/2016

9. Tretia správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10243/2016
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 86/2016

10. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Midia Agro, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10643/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 87/2016

11. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre RKN Global Europe s. r. o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10619/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 88/2016

12. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s., so sídlom Lastomírska 1, 071 01 Michalovce Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10546/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 89/2016

13. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre JASPLASTIK-SK spol. s. r. o., so sídlom Sídl. SNP 997/18, 924 00 Galanta Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10548/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 90/2016

14. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre pre MAR SK, s. r. o., so sídlom Ul. Hlavná 1940, 038 52 Sučany Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10547/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 91/2016

15. Návrh Štatútu Národného bezpečnostného úradu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10128/2016
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 92/2016

16. Návrh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10127/2016
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 93/2016

18. Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10537/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 95/2016

20. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10767/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 97/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 88. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24. februára 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10506/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho samitu predsedov vlád krajín V4, (Praha, 15.2.2016) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9754/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31.12.2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9683/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie