Program
140. schôdze vlády Slovenskej republiky
7. január 2015, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 140. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 02.02.2015, 09:12:04)1. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45727/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 1/2015

4. Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45073/2014
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 4/2015

7. Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45998/2014
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 7/2015

8. Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45040/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 8/2015

9. Analýza zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45103/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 9/2015

10. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-75/2015
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 10/2015

11. Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45096/2014
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 11/2015

12. Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45282/2014
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 12/2015

13. Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45747/2014
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 13/2015

14. Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45909/2014
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 14/2015

15. Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46027/2014
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 15/2015

17. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44867/2014
Predkladá: minister zdravotníctva a predseda Rady vlády pre protidrogovú politiku
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 17/2015

18. Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45635/2014
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 18/2015

19. Návrh Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44877/2014
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 19/2015

20. Návrh na zrušenie úlohy C.9. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 736 z 18. decembra 2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-185/2015
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 20/2015

21. Návrh na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-308/2015
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Rokovanie prerušenéMateriál pre informáciu:


a. Informácia zo 72. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky konaného dňa 10. decembra 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45557/2014
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44543/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o plnení opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike za rok 2014 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45506/2014
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Hodnotiaca správa o plnení úloh Poštovej politiky do roku 2014 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45076/2014
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie