Program
128. schôdze vlády Slovenskej republiky
15. október 2014, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 128. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 11.02.2015, 10:19:38)1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35626/2014
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 501/2014

2. Návrh Stratégie spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26516/2014
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 502/2014

3. Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36072/2014
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 503/2014

4. Analýza dopadov sankcií Ruskej federácie na slovenský poľnohospodársky a potravinársky sektor a návrh opatrení na ich zmiernenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37335/2014
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 504/2014

6. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 25. generálnej konferencii pre váhy a miery vo Versailles v dňoch 18. – 20. 11. 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36198/2014
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 506/2014

8. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37727/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 508/2014

9. Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2015 až 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30718/2014
Predkladá: predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 509/2014

11. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2015 a rozpočtový výhľad na roky 2016 a 2017 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37730/2014
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 511/2014

12. Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2015 až 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30620/2014
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í: Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 512/2014

13. Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2015-2017 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37832/2014
Predkladá: predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 513/2014

14. Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35302/2014
Predkladá: predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 514/2014

15. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 23.-24. októbra 2014 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37464/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 515/2014

16. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37536/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 516/2014

20. Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31040/2014
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 520/2014

21. Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37884/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 521/2014

Utajovaný materiál:


I. Návrh systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2015 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-255/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 522/2014

Materiál pre informáciu:


b. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 242/2012 zo 6. júna 2012 prijatého na výjazdovom rokovaní vlády Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36076/2014
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Priebežná hodnotiaca správa o stave plnenia zámerov vyplývajúcich z aktualizovanej koncepcie rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36151/2014
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o plnení programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36667/2014
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36060/2014
Predkladá: predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Informácia zo 68. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky konaného dňa 1. októbra 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37667/2014
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie