Program
123. schôdze vlády Slovenskej republiky
17. september 2014, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 123. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 10.02.2015, 14:51:43)2. Rozpočet výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31768/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 456/2014

3. Návrh na podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) o krátkodobých stážach expertov vlády SR v OECD Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33306/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 457/2014

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33274/2014
Predkladá: ministerka zdravotníctva a predsedníčka Rady vlády SR pre protidrogovú politiku
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 458/2014

5. Návrh na zrušenie úlohy č. 11 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33424/2014
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 459/2014

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33617/2014
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 460/2014

7. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2014 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33906/2014
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 461/2014

8. Doplnok č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33759/2014
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vypustený

9. Návrh správy o stave rokovaní s Maďarskom o implementácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33636/2014
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 462/2014

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Banskej Bystrici Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33784/2014
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 463/2014

13. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33662/2014
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 466/2014

14. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33663/2014
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 467/2014

15. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33664/2014
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 468/2014

16. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33665/2014
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 469/2014

18. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o darovaní vojenského materiálu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34141/2014
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 471/2014Materiál pre informáciu:


a. Informácia o zmene indikatívneho zoznamu veľkých projektov v rámci operačného programu Životné prostredie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33765/2014
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33637/2014
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie