Program
29. schôdze vlády Slovenskej republiky
10. október 2012, 09:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 29. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 30.01.2015, 13:55:56)1. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 -2015 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34848/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 532/2012

3. Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2013 až 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28083/2012
Predkladá: predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku
Materiál: Rokovanie prerušené

4. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 a rozpočtový výhľad na roky 2014 a 2015 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34786/2012
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 534/2012

5. Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33684/2012
Predkladá: predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 535/2012

6. Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 - 2015 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34820/2012
Predkladá: predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 536/2012

7. Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2013 až 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30850/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í:
generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 537/2012

8. Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu k 31.12.2010 a návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2010 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34215/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í:
generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 538/2012

9. Návrh Komplexného civilno-vojenského pôsobenia Slovenskej republiky v medzinárodnom krízovom manažmente Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34109/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, podpredseda vlády a minister vnútra, minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 539/2012

10. Návrh na zrušenie úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky uloženej podpredsedovi vlády a ministrovi financií Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34200/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 540/2012

11. Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34282/2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja , podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 541/2012

13. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34102/2012
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 543/2012

14. Návrh na určenie funkčného platu vrchnej inšpektorke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34555/2012
Predkladá: predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 544/2012

15. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34728/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 545/2012

16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34494/2012
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 546/2012

18. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre EKOLTECH spol. s r. o., so sídlom Čajkovského 8, 984 01 Lučenec Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32975/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 548/2012

19. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Bekaert Slovakia s. r. o., so sídlom Veľkouľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32974/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 549/2012

20. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Muehlbauer Technologies s. r. o., so sídlom Novozámocká 233, 949 05 Nitra Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32973/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 550/2012

21. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Fagor Ederlan Slovensko, a. s., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32972/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 551/2012

22. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Delta Electronics (Slovakia), s. r. o., so sídlom Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32971/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 552/2012

23. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Magneti Marelli Slovakia, s. r. o., so sídlom Porubského 2, 811 06 Bratislava Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32967/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 553/2012

24. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o., so sídlom Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32965/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 554/2012

25. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Mondi SCP, a. s., so sídlom Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34603/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 555/2012

26. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34602/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 556/2012

27. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre ZKW Slovakia s. r. o., so sídlom Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32969/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 557/2012

28. Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33081/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Materiál: Rokovanie prerušené

Utajovaný materiál:


I. Návrh systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2013 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-652/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 558/2012

Materiál pre informáciu:


a. Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34035/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie