Program
18. schôdze vlády Slovenskej republiky
1. august 2012, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 18. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 30.01.2015, 09:09:43)4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk) - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24186/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 391/2012

5. Príprava predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 - základné východiská a aktuálne priority Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22480/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 392/2012

6. Správa o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24324/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 393/2012

7. Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23000/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 394/2012

8. Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23959/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 395/2012

9. Návrh doplnení Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24080/2012
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 396/2012

10. Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24050/2012
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 397/2012

11. Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 56. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni v dňoch 17. - 21. septembra 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23998/2012
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 398/2012

12. Návrh zámeru na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25237/2012
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 399/2012

15. Správa o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady 28.-29. júna 2012 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24496/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 402/2012

16. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24497/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 403/2012

17. Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na roky 2012 – 2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24380/2012
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 404/2012

18. Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24446/2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 405/2012

19. Návrh riešenia nepriaznivej situácie v spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24510/2012
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 406/2012

20. Správa o realizácii investičného zámeru v zmysle bodu B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 9. septembra 2009 číslo 635 k návrhu zabezpečenia Slovenskej republiky na pandémiu chrípky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24533/2012
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 407/2012

21. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 25. svetovom poštovom kongrese (Katar, Doha, v dňoch 24. 9. – 14. 10. 2012) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24530/2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Rokovanie prerušené

22. Návrh projektových zámerov na podporu pracovných miest pre mladých nezamestnaných a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24571/2012
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

25. Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR č. k. IV. ÚS 478/2011-51 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26223/2012
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 409/2012Materiál pre informáciu:


a. Návrh vyhodnotenia plnenia koncepcie informačnej kampane vo vzťahu k digitalizácii televízneho vysielania Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24392/2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o účasti delegácie SR na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU - WRC´12 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24390/2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie