Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality Materiál obsahuje súbory
29.05.2018
MV SR
UV-20120/2018

Informatívny materál Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
21.05.2018
MŠVVaŠ SR
UV-18513/2018

Informatívny materál Návrh na zmeny v zložení slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie Materiál obsahuje súbory
17.05.2018
MV SR
UV-18129/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy bodu B.11. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 589 z 13.12.2017 k návrhu východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku Materiál obsahuje súbory
04.05.2018
MZVaEZ SR
UV-16751/2018

Riadny materál Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
30.04.2018
MPSVR SR
UV-16135/2018

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) Materiál obsahuje súbory
20.04.2018
MS SR
UV-11111/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MS SR
UV-6280/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MŠVVaŠ SR
UV-6274/2018

Utajovaný materiál Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2017
06.07.2018
MO SR
V-228/2018

Utajovaný materiál Návrh Koncepcie rozvoja systému obrany štátu
02.07.2018
MO SR
V-223/2018