Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok Materiál obsahuje súbory
10.07.2018
MDV SR
UV-24454/2018

Riadny materál Správa o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a návrh na určenie subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie - návrh Materiál obsahuje súbory
09.07.2018
MZVaEZ SR
UV-24299/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach Materiál obsahuje súbory
09.07.2018
MPaRV SR
UV-24243/2018

Riadny materál Návrh na ukončenie platnosti všetkých bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie Materiál obsahuje súbory
06.07.2018
MF SR
UV-24141/2018

Riadny materál Informácia o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v programovom období 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
04.07.2018
MDV SR
UV-24076/2018

Riadny materál Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
02.07.2018
MPSVR SR
UV-23816/2018

Riadny materál Komplexný postup pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko Materiál obsahuje súbory
29.06.2018
MZVaEZ SR
UV-23608/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hodnoty podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
14.06.2018
MH SR
UV-22092/2018

Riadny materál Návrh na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov na ich čiastočné pokrytie v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
08.06.2018
MPaRV SR
UV-21636/2018

Riadny materál Informácia o aktuálnom stave vodných stavieb Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., vo vzťahu na technicko bezpečnostný dohľad Materiál obsahuje súbory
01.06.2018
MŽP SR
UV-20703/2018