Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2018 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory
20.09.2018
ÚPDNZS
UV-32371/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
20.09.2018
SŠHR SR
UV-32368/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
20.09.2018
MF SR
UV-32309/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
18.09.2018
MF SR
UV-32104/2018

Riadny materál Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
18.09.2018
MF SR
UV-32059/2018

Riadny materál Návrh zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - nové znenie Materiál obsahuje súbory
18.09.2018
MF SR
UV-32054/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.09.2018
MF SR
UV-31986/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
17.09.2018
MF SR
UV-31939/2018

Informatívny materál Návrh opatrení na zlepšenie integrácie marginalizovaných rómskych komunít Materiál obsahuje súbory
13.09.2018
MV SR
UV-31632/2018

Riadny materál Návrh na vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v Rade guvernérov Medzinárodnej investičnej banky Materiál obsahuje súbory
03.09.2018
MF SR
UV-30521/2018