Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na ratifikáciu Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti Materiál obsahuje súbory
21.08.2014
MŽP SR
UV-31490/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
MF SR
UV-31423/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
SP
UV-31373/2014

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dňa 30. augusta 2014 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
MZVaEZ SR
UV-31294/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady 16. júla 2014 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
MZVaEZ SR
UV-31291/2014

Riadny materál Národná správa SR spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom Materiál obsahuje súbory
19.08.2014
ÚJD SR
UV-31226/2014

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
18.08.2014
PÚ SR
UV-31040/2014

Riadny materál Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2012 v kapitole Národného bezpečnostného úradu Materiál obsahuje súbory
18.08.2014
NBÚ
UV-30963/2014

Riadny materál Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 Materiál obsahuje súbory
15.08.2014
MF SR
UV-30895/2014

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
14.08.2014
MPSVR SR
UV-30775/2014