Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
20.04.2018
MV SR
UV-15224/2018

Informatívny materál Návrh Záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
20.04.2018
MPaRV SR
UV-15211/2018

Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 Materiál obsahuje súbory
20.04.2018
MZVaEZ SR
UV-15209/2018

Informatívny materál Informácia o organizačnom zabezpečení 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MH SR
UV-15073/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MO SR
UV-15016/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z. Materiál obsahuje súbory
18.04.2018
ÚNMS SR
UV-14947/2018

Informatívny materál Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 – priebežné vyhodnotenie za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MDV SR
UV-14793/2018

Informatívny materál Správa o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MV SR
UV-14774/2018

Riadny materál Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MS SR
UV-14773/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 08 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
NKÚ SR
UV-14761/2018