Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
24.03.2017
MH SR
UV-14330/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
24.03.2017
MH SR
UV-14328/2017

Riadny materál Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja Materiál obsahuje súbory
24.03.2017
ÚV SR
UV-14324/2017

Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2017 Materiál obsahuje súbory
24.03.2017
MZVaEZ SR
UV-14319/2017

Riadny materál Systém riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 - 2021 Materiál obsahuje súbory
24.03.2017
ÚV SR
UV-14293/2017

Riadny materál Návrh Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce Materiál obsahuje súbory
23.03.2017
MZ SR
UV-14174/2017

Riadny materál Návrh Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021, verzia 1.0 Materiál obsahuje súbory
23.03.2017
MF SR
UV-14080/2017

Riadny materál Návrh Dobrovoľné prísľuby a záväzky Slovenskej republiky do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2018 – 2020 Materiál obsahuje súbory
21.03.2017
MZVaEZ SR
UV-13698/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
28.02.2017
MF SR
UV-10773/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.02.2017
MPaRV SR
UV-10598/2017