Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 23. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 13. konferencie zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencie strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Bonn, Nemecko, 6. – 17. november 2017 Materiál obsahuje súbory
22.02.2018
MŽP SR
UV-7233/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 507 z 9. novembra 2016 Materiál obsahuje súbory
22.02.2018
MŠVVaŠ SR
UV-7215/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.02.2018
MPaRV SR
UV-7209/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.02.2018
MPaRV SR
UV-7207/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.02.2018
MPaRV SR
UV-7204/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MS SR
UV-6280/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MŠVVaŠ SR
UV-6274/2018

Riadny materál Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012 Materiál obsahuje súbory
07.02.2018
MDV SR
UV-5496/2018

Informatívny materál Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017 Materiál obsahuje súbory
01.02.2018
MO SR
UV-4401/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory
23.01.2018
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-2700/2018