Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zmenu názvu Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe na Štipendium Martina Filka Materiál obsahuje súbory
22.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-10064/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
22.02.2017
MŽP SR
UV-10057/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.02.2017
MŽP SR
UV-10056/2017

Informatívny materál Správa o účasti delegácie SR na 24. zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 15. – 17. november 2016) Materiál obsahuje súbory
21.02.2017
MDV SR
UV-9896/2017

Informatívny materál Informácia o vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 Materiál obsahuje súbory
21.02.2017
MŽP SR
UV-9876/2017

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MV SR
UV-9528/2017

Riadny materál Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
ŠÚ SR
UV-9470/2017

Riadny materál Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 Materiál obsahuje súbory
16.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9277/2017

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu Materiál obsahuje súbory
16.02.2017
ÚNMS SR
UV-9206/2017