Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.12.2017
MZ SR
UV-52622/2017

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
12.12.2017
MK SR
UV-52618/2017

Riadny materál Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (verzia 3.0) Materiál obsahuje súbory
12.12.2017
MPaRV SR
UV-52504/2017

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch pracovného stretnutie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, Miroslava Hliváka, s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli dňa 7. 12. 2017 Materiál obsahuje súbory
11.12.2017
ÚPVO
UV-52287/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti a návrhu postupu na jej riešenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52155/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.12.2017
MK SR
UV-51972/2017

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
06.12.2017
MŠVVaŠ SR
UV-51806/2017

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2017 Materiál obsahuje súbory
30.11.2017
MZVaEZ SR
UV-51182/2017

Riadny materál Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.11.2017
SŠHR SR
UV-48378/2017