Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Informácia o aktuálnom stave vodných stavieb Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., vo vzťahu na technicko bezpečnostný dohľad Materiál obsahuje súbory
01.06.2018
MŽP SR
UV-20703/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku Materiál obsahuje súbory
20.09.2018
MZVaEZ SR
UV-32392/2018

Informatívny materál Informácia zo 114. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. septembra 2018 Materiál obsahuje súbory
20.09.2018
ÚV SR
UV-32414/2018

Riadny materál Komplexný postup pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko Materiál obsahuje súbory
29.06.2018
MZVaEZ SR
UV-23608/2018

Riadny materál Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Múzeum vo Svätom Antone Materiál obsahuje súbory
21.09.2018
MPaRV SR
UV-32553/2018

Riadny materál Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin Materiál obsahuje súbory
21.09.2018
MPaRV SR
UV-32552/2018

Riadny materál Návrh na vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v Rade guvernérov Medzinárodnej investičnej banky Materiál obsahuje súbory
03.09.2018
MF SR
UV-30521/2018

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017