Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Informatívny materál Informácia o 31. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
05.11.2018
MS SR
UV-37735/2018

Riadny materál Informácia o aktuálnom stave vodných stavieb Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., vo vzťahu na technicko bezpečnostný dohľad Materiál obsahuje súbory
01.06.2018
MŽP SR
UV-20703/2018

Informatívny materál Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 3. štvrťroku 2018 Materiál obsahuje súbory
12.11.2018
ÚV SR
UV-38579/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 107. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 28. mája 2018 do 8. júna 2018 Materiál obsahuje súbory
09.11.2018
MPSVR SR
UV-38401/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 12. summitu Stretnutia Ázia-Európa - ASEM(Brusel, 18.-19. októbra 2018) Materiál obsahuje súbory
13.11.2018
MZVaEZ SR
UV-38675/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 17.-18. októbra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
08.11.2018
MZVaEZ SR
UV-38246/2018

Riadny materál Komplexný postup pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko Materiál obsahuje súbory
29.06.2018
MZVaEZ SR
UV-23608/2018

Riadny materál Návrh na ratifikáciu dodatkov k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu Materiál obsahuje súbory
02.11.2018
MZVaEZ SR
UV-37586/2018