Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.11.2018
ÚV SR
UV-38709/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 12. summitu Stretnutia Ázia-Európa - ASEM(Brusel, 18.-19. októbra 2018) Materiál obsahuje súbory
13.11.2018
MZVaEZ SR
UV-38675/2018

Riadny materál Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Talianskej republike v dňoch 21.-22. novembra 2018 Materiál obsahuje súbory
13.11.2018
MZVaEZ SR
UV-38669/2018

Informatívny materál Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 3. štvrťroku 2018 Materiál obsahuje súbory
12.11.2018
ÚV SR
UV-38579/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
09.11.2018
MŽP SR
UV-38412/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 107. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 28. mája 2018 do 8. júna 2018 Materiál obsahuje súbory
09.11.2018
MPSVR SR
UV-38401/2018

Informatívny materál Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2019 Materiál obsahuje súbory
09.11.2018
Ústav pamäti národa
UV-38364/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 17.-18. októbra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
08.11.2018
MZVaEZ SR
UV-38246/2018

Riadny materál Návrh na uzavretie Akčného plánu k prehĺbenému dialógu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko na roky 2019- 2021 Materiál obsahuje súbory
08.11.2018
MZVaEZ SR
UV-38245/2018

Riadny materál Návrh na ratifikáciu Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Materiál obsahuje súbory
07.11.2018
MS SR
UV-38074/2018

Informatívny materál Informácia o 31. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
05.11.2018
MS SR
UV-37735/2018

Riadny materál Návrh na ratifikáciu dodatkov k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu Materiál obsahuje súbory
02.11.2018
MZVaEZ SR
UV-37586/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách - nové znenie Materiál obsahuje súbory
02.11.2018
MDV SR
UV-37584/2018

Riadny materál Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019 – 2020 Materiál obsahuje súbory
29.10.2018
SŠHR SR
UV-37175/2018

Riadny materál Štatút Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
29.10.2018
ÚPV SR
UV-37169/2018

Riadny materál Návrh zákona o šľachtení a plemenitbe zvierat a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
26.10.2018
MPaRV SR
UV-36953/2018

Informatívny materál Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
12.10.2018
MŠVVaŠ SR
UV-35171/2018

Informatívny materál Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
26.09.2018
MPSVR SR
UV-33082/2018

Riadny materál Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
21.09.2018
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-32527/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
20.09.2018
SŠHR SR
UV-32368/2018

Riadny materál Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1005) Materiál obsahuje súbory
19.10.2018
MPSVR SR
UV-32234/2018

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Bélu Bugára, Tibora Bernaťáka a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1085) Materiál obsahuje súbory
18.10.2018
MPaRV SR
UV-32231/2018

Informatívny materál Návrh opatrení na zlepšenie integrácie marginalizovaných rómskych komunít Materiál obsahuje súbory
13.09.2018
MV SR
UV-31632/2018

Riadny materál Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
02.07.2018
MPSVR SR
UV-23816/2018

Riadny materál Komplexný postup pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko Materiál obsahuje súbory
29.06.2018
MZVaEZ SR
UV-23608/2018

Riadny materál Návrh na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov na ich čiastočné pokrytie v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
08.06.2018
MPaRV SR
UV-21636/2018

Riadny materál Informácia o aktuálnom stave vodných stavieb Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., vo vzťahu na technicko bezpečnostný dohľad Materiál obsahuje súbory
01.06.2018
MŽP SR
UV-20703/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy bodu B.11. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 589 z 13.12.2017 k návrhu východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku Materiál obsahuje súbory
04.05.2018
MZVaEZ SR
UV-16751/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MŠVVaŠ SR
UV-6274/2018

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.12.2017
MK SR
UV-51972/2017

Riadny materál Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.11.2017
SŠHR SR
UV-48378/2017

Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.02.2017
MPaRV SR
UV-10598/2017

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
10.08.2016
MK SR
UV-24373/2016