Zoznam uznesení zo dňa 19. decembra 2018

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov) v priestoroch Národnej zoologickej záhrady Bojnice
k Prioritám predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019
k Správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie SR vedenej predsedom vlády SR P. Pellegrinim v Azerbajdžane, 12. - 14. 11. 2018
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády Slovenskej republiky na január 2019
k návrhu Národného plánu vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie
k návrhu na uzatvorenie koncesnej zmluvy ako výsledok verejnej súťaže na predmet koncesie: Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina
k návrhu projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava a. s. (BTS)
k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Spišská Nová Ves a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Spišská Nová Ves
k Zmene operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 5.0
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
k návrhu na bezodplatný prevod správy 100 % podielu cenných papierov spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s. a z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2019
k návrhu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k Návrhu realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN)
k Návrhu na riešenie priestorovej situácie Krajského súdu a okresných súdov v Košiciach
k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Veľký Krtíš a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Veľký Krtíš
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
k Zhodnoteniu strát na produkcii poľnohospodárskych plodín vplyvom sucha v roku 2017
k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas vianočných a novoročných sviatkov