Zoznam uznesení zo dňa 12. decembra 2018

k návrhu na doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady a Eurosamite v dňoch 13. - 14. decembra 2018 v Bruseli
k Zmene Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0
k Návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
k návrhu na zmenu Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2018
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Žilina, Liptovský Mikuláš, Revúca, Kysucké Nové Mesto, Poprad, Rimavská Sobota, Senica, Bardejov a Galanta
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2018
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
k návrhu Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Schelling Slovakia s. r. o., IČO: 36 594 865, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LOPAS s. r. o., IČO: 50 719 831, na realizáciu investičného zámeru v Lučenci
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť INTERCABLE s. r. o., IČO: 51 015 161, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Kriváň, okres Detva
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Schur Flexibles Moneta s. r. o., IČO: 47 253 207, na realizáciu investičného zámeru v Trebišove
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Miba Sinter Slovakia s. r. o., IČO: 00 694 321, na realizáciu investičného zámeru v Dolnom Kubíne
k návrhu kandidatúry Slovenskej republiky na sídlo Európskej agentúry práce v Bratislave
k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny
k návrhu postupu k vymáhaniu zahraničných pohľadávok postúpených na Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom financií Slovenskej republiky
k Informácii o stave implementácie rozsudku Súdneho dvora EÚ Achmea B. V. proti Slovenskej republike
k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na športovú infraštruktúru
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Rekonštrukcia atletického štadióna VŠC DUKLA Banská Bystrica
k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023