Zoznam uznesení zo dňa 5. decembra 2018

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162)
k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy v programovom období 2014 - 2020
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 - 2022 - Akčný plán na roky 2018 - 2020
k Návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedníčkou vlády Srbskej republiky Anou Brnabić v Slovenskej republike, 10. - 11. 12. 2018
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2018
k návrhu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1492/2018 prijatého na 38. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2016 v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby SR
k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2019