Zoznam uznesení zo dňa 20. novembra 2018

k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Bélu Bugára, Tibora Bernaťáka a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1085)
k návrhu na ratifikáciu dodatkov k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
k návrhu na uzavretie Akčného plánu k prehĺbenému dialógu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko na roky 2019 - 2021
k Návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Talianskej republike v dňoch 21. - 22. novembra 2018
k návrhu na ratifikáciu Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
k Návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
k Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2019 - 2020
k návrhu na udelenie súhlasu NR SR pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 24. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 14. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Katovice, Poľsko, 2. - 14. december 2018
k návrhu Zásad postupu pri uskutočňovaní zahraničných stykov
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2018
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady (čl. 50) dňa 25. novembra 2018 v Bruseli
k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
k Návrhu na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti GA Drilling, a. s.
k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 490 z 24. októbra 2018
k Informácii o opatreniach na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce