Zoznam uznesení zo dňa 6. novembra 2018

k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - návrh zákona o pozemkových úpravách
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2018
k Národnému programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023
k návrhu zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
k návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2017
ku Koncepcii činnosti Centra právnej pomoci na roky 2018 - 2019
k Návrhu na vyhlásenie roka 2020 za Rok slovenského divadla a jeho organizačné a finančné zabezpečenie
k Návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Azerbajdžane, 12. - 14. 11. 2018
k Návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Kazašskej republike, 15. - 16. 11. 2018
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
k návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov