Zoznam uznesení zo dňa 23. októbra 2018

k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa a zmene uznesenia vlády SR č. 423 z 18. septembra 2018
k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1099)
k návrhu na poskytnutie dotácie na riešenie nepriaznivej situácie v meste Vysoké Tatry a okolí