Zoznam uznesení zo dňa 10. októbra 2018

k Návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019 až 2021
k Návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2019 až 2021
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtovému výhľadu na roky 2020 a 2021
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2019
k Návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády č. 7 z 13. januára 2016 k Štátnemu programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021)
k Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2017
k návrhu Akčného plánu inteligentného priemyslu SR
k Správe o priebehu a výsledkoch samitu NATO v Bruseli v dňoch 11. - 12. júla 2018
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady a zasadnutí Európskej rady (čl. 50) v dňoch 17. - 18. októbra 2018 v Bruseli
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na 12. summite Stretnutia Ázia-Európa - ASEM (Brusel, 18. - 19. októbra 2018)
k návrhu na odvolanie predstaviteľa SR v Dunajskej komisii
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2018
k Návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
k Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu na zmenu poverenia vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu poverenia vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087)
k Stratégii pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike
k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2019
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a návrhu limitu počtu zamestnancov na rok 2019 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba
k návrhu systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2019 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky