Zoznam uznesení zo dňa 3. októbra 2018

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 240 z 23. mája 2018 k návrhu nariadenia vlády SR o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách