Zoznam uznesení zo dňa 18. septembra 2018

k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Svidník a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2018
k návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na vymenovanie člena správnej rady Ústavu pamäti národa
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na neformálnom zasadnutí hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ v dňoch 19. - 20. septembra 2018 v Salzburgu