Zoznam uznesení zo dňa 12. septembra 2018

k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu riaditeľa Správnej rady Európskeho mechanizmu pre stabilitu za Slovenskú republiku
k Návrhu Národného investičného plánu SR na roky 2018 - 2030 pilotná verzia
k návrhu na odvolanie členov a menovanie podpredsedu a členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, návrhu dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
k návrhu na podpis Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OP-CAT) s výhradou ratifikácie
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra Jakaba, Tibora Bastrnáka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1023)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti
k návrhu na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky
Informácia o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v prospech sektora dopravy v programovom období 2014 – 2020