Zoznam uznesení zo dňa 5. septembra 2018

k Zmene Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 (na verziu 3.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca
k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2017
k návrhu na ukončenie platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie
k Správe o výsledkoch implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 - 2013 a využitie získaných skúseností v súčasnom a budúcom období
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2018
k Správe o priebehu a výsledkoch 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 21. mája – 1. júna 2018 vo Viedni
k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017
k Informácii o stave zdravotníckeho personálu v Slovenskej republike
k Súhrnnej správe o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017
k Správe o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie
k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2018
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu Koncepcie rozvoja systému obrany štátu
k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany