Zoznam uznesení zo dňa 11. júla 2018

k Správe o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 - 2020 za rok 2017
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2017
k návrhu opatrení na zabezpečenie riadnej implementácie Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách s ohľadom na výsledky hodnotenia Slovenskej republiky vo Fáze 1bis
k Ďalšiemu postupu v prejudiciálnom konaní
k návrhu na vymenovanie generálneho komisára expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie (Etiópia, Addis Abeba 3. - 7. 9. 2018)
k Návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 62. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 17. - 21. septembra 2018
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
k návrhu na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky
k návrhu Mechanizmu pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart Cities financovaných z prostriedkov EŠIF a nástrojov podpory Európskej únie vrátane návratných foriem financovania
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018 - 2047
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018 - 2047
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Parížske močiare na roky 2018 - 2047
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018 - 2047
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018 - 2047
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky na roky 2018 - 2047
k návrhu na zmeny v zložení slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie
k návrhu na zmenu členov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Adient Slovakia s. r. o., IČO: 50 100 980, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec, okres Lučenec
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť EMI-Sabinov s. r. o., IČO: 46 726 608, na realizáciu investičného zámeru v Sabinove
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MEMOLAK s. r. o., IČO: 36 557 587, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec, okres Lučenec
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Brose Prievidza, spol. s r. o., IČO: 48 046 434, na realizáciu investičného zámeru v Prievidzi
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Neuman Aluminium PWG s. r. o., IČO: 48 162 949, na realizáciu investičného zámeru v Žarnovici
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Mubea Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 51 659 719, na realizáciu investičného zámeru v Kežmarku
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Vigour SK s. r. o., IČO: 36 773 417, na realizáciu investičného zámeru v Prešove
k návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu a návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 577 z 26. septembra 2013 a úlohy B.2. a úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 399 z 1. augusta 2012
k návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Návrhu na poskytnutie dotácie na dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň
k Obmene rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)
k Návrhu na obstaranie nových taktických stíhacích lietadiel I. časť - neutajovaná
k návrhu Zmeny Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.0
k Návrhu Koncepcie pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám
k Návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k Návrhu sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry - VYHRADENÉ
k Informácii o aktuálnom stave projektu dostavby EMO 3,4 a finančnej situácii v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. - VYHRADENÉ