Zoznam uznesení zo dňa 6. júna 2018

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov v zmysle bodu C.2. uznesenia vlády SR č. 204 z 3. mája 2018
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2017
k návrhu na uzavretie akčného plánu slovensko-francúzskeho strategického partnerstva na roky 2018 - 2022
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2017
k Správe za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2018
k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania
Návrh Protokolu, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci
k Prevencii a manažmentu právnych sporov proti SR - východiská - VYHRADENÉ