Zoznam uznesení zo dňa 16. mája 2018

k informatívnemu materiálu Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Žilina, Rimavská Sobota, Sabinov a Banská Štiavnica
k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II.
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na Samite EÚ - západný Balkán 16. - 17. mája 2018 v Sofii
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
k návrhu účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2018 (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 29. 10. - 16. 11. 2018)
k Návrhu záväzného plánu výkupu pozemkov pod obchvatom mesta Sabinov a jeho finančné zabezpečenie
k návrhu na vymenovanie plk. Ing. Milana Ivana, generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, do hodnosti generála
k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 108 zo 14. marca 2018 k návrhu podpory projektov Nitra Európske mesto športu 2018, Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 a podpory Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019
k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 793) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ