Zoznam uznesení zo dňa 9. mája 2018

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
k Návrhu Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na programové obdobie 2014 - 2020
k zmene Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedníčky, podpredsedu a člena Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
k Informácii o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2017
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády č. 132 zo 14. februára 2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. júna 1999
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018
k Návrhu oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020
k návrhu Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov
k návrhu na určenie platu predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017
k návrhu na vymenovanie členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov a zrušenie uznesenia vlády SR č. 139 z 13. apríla 2016 a bodu A.2 uznesenia vlády SR č. 593 zo 14. decembra 2016
k návrhu na zmenu Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 19 k zabezpečeniu pohľadávky