Zoznam uznesení zo dňa 25. apríla 2018

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891)
k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 892)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.
k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti
k návrhu na vymenovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2018
k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2018 až 2021
k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky