Zoznam uznesení zo dňa 11. apríla 2018

k Východiskovej správe Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
k Správe o vykonávaní medzinárodných zmlúv
k Návrhu Kandidatúry Slovenskej republiky na predsedníctvo Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni v roku 2019
ku Komplexnému zhodnoteniu efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojených finančných aspektov (2016 - 2017)
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2018
k aktualizácii akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 - 2020, na roky 2018 - 2019
k Akčnému plánu na roky 2018 - 2020 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
k Štvrtej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 107. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 28. mája do 8. júna 2018 v Ženeve
k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018
k návrhu na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva kultúry SR a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ