Zoznam uznesení zo dňa 7. marca 2018

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii - hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
k návrhu na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 25.835)
k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2018
k návrhu na zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 507 z 9. novembra 2016