Zoznam uznesení zo dňa 31. januára 2018

k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 779)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Bélu Bugára, Andreja Hrnčiara, Eleméra Jakaba a Igora Janckulíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 746)
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na poverenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovať čestné štátne tituly v oblasti športu
k návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2018
k návrhu na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie bodu B.25. z uznesenia vlády SR č. 531 z 30. septembra 2015
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Košice na projekt Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády pre Múzeum židovskej kultúry v Seredi