Zoznam uznesení zo dňa 10. januára 2018

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov
k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Medzilaborce a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Medzilaborce
k Aktualizácii Národného programu duševného zdravia a Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017 - 2018
k návrhu Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k Návrhu Štatútu Komisie pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o práci v námornej doprave, 2006
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
k návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 672)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2018
k Zmene operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.0
k Návrhu alternatívy riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov